Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik 7 Kasım 2020 tarihinde 31297 sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı

Yazdır

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan Yönetmelik 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ve bu tarih itibari ile 4/9/1986 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalkacaktır.

Yönetmelikte fikir ve sanat eserleri sahipleri ile ilgili hak sahiplerinin meslek birliklerine üye olmak için vermesi gereken yetki belgesinin usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğe göre hak sahipleri, meslek birliklerine vermesi zorunlu tutulan yetki belgelerinde;

  • Mali hakların kullanım yetkisini en az beş yıl süre ile münhasıran meslek birliğine devretmeyi, 
  • Yetki belgesinin süresinin sona ermesinden bir yıl önce ilgili birliğe bildirim yapmayı, aksi takdirde yetki belgesinin bir defaya mahsus aynı süre için uzatılmış sayılmasını,
  • Birlik tüzüğünde yer alan ve yetki belgesi ile verilen yükümlülükleri yerine getirmeyi, meslek birliğinin yönergelerine uymayı,
  • Meslek birliği kesintisi ve birlik aidatını ödemeyi,
  • Yetki belgesine konu mali hakların türü ve hak sahiplerini ayrı ayrı göstermeyi,
  • İlgili hakkın devri halinde devir işlemini meslek birliğine bildirmeyi,
  • Eseri ve bağlantılı hakları, birliğin uygun gördüğü formatta birliğin arşivi için vermeyi, 
  • Meslek birliğinin yetki belgesine konu hakları kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere, hak sahibine bildirmeksizin kullanım izni vermeye yetkili olduğunu,

kabul ve taahhüt etmeleri gerekecektir.

Meslek birlikleri, yetki belgesi veren hak sahibinin yayımlanmış ve alenileşmiş tüm eserleri bakımından yetki belgesine konu olan hakları tam ruhsat şeklinde kullanabilecek ve bu hakların idaresi ve takibi bakımından münhasır yetkiye sahip olacaklardır. 

Hak sahipleri meslek birliğinin belirlediği yönteme uygun olarak üçüncü kişilere kullanım izni verebilecektir.

Mali hakların devri halinde, yetki belgesi feshedilmiş sayılacak ve dağıtım bedelleri meslek birliğine bildirilen kişiye yapılacaktır.

Yetki belgesinin feshi için meslek birliğine en geç altı ay önceden noter kanalıyla bildirim yapılması zorunlu olup meslek birliği feshin takvim yılı sonunda yürürlüğe girmesine karar verebilecektir. Hak sahibinin ölmesi durumunda dört yıl üst üste masraf ve aidatların ödenmemesi halinde yetki belgesi sonraki takvim yılı bitiminde sona erecektir.

Yönetmeliğin geçiş hükümlerine göre, yürürlük tarihinde henüz yetki belgesi vermemiş üyelerin en geç altı ay içerisinde ilgili meslek birliğine yetki belgesi vermesi zorunlu tutulmuştur.  Bu kapsamda eski tarihli yetki belgelerinin de süresi dolmamış olsa dahi, yeni yönetmelik hükümlerine uygun olarak 1 Ocak 2023 tarihine kadar yenilenmesi gerekmektedir.