Patent Unsurlarının Telif Hakkı Olarak Korunması

Yazdır

  • Patent unsurları (tarifname, istem, özet, resim), 5846 sayılı FSEK’e göre telif hakkı olarak korunur mu?
  • Patent tescil prosedürü ve işlemleri çerçevesinde T.P.E. tarafından :

             - patent unsurlarının yayımlanması,

            - “Patent olmayan neşriyat”ın (non patent literature) açıklanması

  5846 sayılı FSEK hükümlerine göre, bir telif hakkı ihlali oluşturur mu?

5846 sayılı FSEK’e göre:

    - Md. 2/fıkra 1 “herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler” itibariyle patentin tarifnamesi, istem(ler)i ve özeti ve

    - Md. 2/fıkra 3 “bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette … planlar, projeler, krokiler, resimler” itibariyle patentin çizimle ifade edilen unsurları/şekilleri

“telif hakkı” olarak koruma altındadır.

Bu koruma patentle sağlanan korumaya ilave olarak (cumulatif) ortaya çıkar.

Ancak patentler ile ilgili telif haklarına yönelik olarak aşağıdaki iki sorun ortaya çıkmaktadır :

    - Patent tescil prosedürü ve işlemleri gereği, hak sahibinin iznine gerek olmaksızın, patent başvurularının ve tescil edilen patentlerin, Resmi Bülten’de yayınlanması ile, bu yayımı yapan T.P.E., patent (başvuru) sahibinin telif hakkına tecavüz etmiş olur mu ?

    - Patent tescil prosedürü ve işlemleri çerçevesinde yapılan araştırma (search) ve inceleme (examination) esnasında, tekniğin bilinen durumuna ait olan “non patent literature” olarak bilinen makale, yazı, kitap gibi “patent olmayan neşriyat”ın, T.P.E. tarafından, başvuru sahibi gibi üçüncü kişilere eser sahibinin izni olmaksızın iletilmesi/açıklanması bir “telif hakkı” ihlali doğurur mu ?

Yukarıdaki sorulara cevap teşkil edecek bir mahkeme kararının varlığı bilinmediğinden, 5864 sayılı FSEK Madde 31 hükmünden itibaren, tefsir yoluyla varılan sonuç, her iki durumun bir “telif hakkı” ihlali teşkil etmeyeceği yönündedir.

FSEK, Madde 31 :

“Resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir surette bunlardan faydalanma serbesttir”.

Yukarıdaki konularda aksine bir mahkeme kararını bilen veya aksine bir tecrübesi/görüşü olan meslektaşlarımızın bunları bizler ile paylaşmalarından kendilerine müteşekkir kalırız.